Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 165

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4817 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2019 4541 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2019 4206 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych im. Kamila Zabosta i wyróżnień dla zawodników i trenerów
2019 4048 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, logopedy oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3318 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chąśno
2019 3003 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie
2019 2907 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Skowroda
2019 2848 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chąśno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2847 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chąśno
2019 1897 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chąśno
2019 1896 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1895 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Chąśno
2019 1894 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chąśno w 2019 roku
2019 1893 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 836 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragmenty wsi: Goleńsko, Chąśno, Sierżniki
2019 835 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Chąśno z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 138 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 137 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6870 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chąśno
2018 6685 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6684 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 6254 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 10 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chąśno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6005 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2018 6004 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2018 6003 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 6002 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 5665 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chąśno
2018 4749 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 sierpnia 2018 r. Statut Gminy Chąśno
2018 4748 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga i logopedy
2018 4001 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Chąśno
2018 4000 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga i logopedy
2018 2613 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 2612 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chąśno w 2018 r.
2018 1910 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chąśno na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1491 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1325 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Chąśno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1324 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania
2018 1323 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 1322 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Chąśnie
2018 1321 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022
2018 1320 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chąśno w 2018 roku
2018 673 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2017 5363 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 4915 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2017 4914 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4913 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 7 listopada 2017 r. o zmianie uchwały nr XII/53/15 Rady Gminy Chąśno w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chąśno
2017 4912 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2017 4252 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022
2017 3486 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce
2017 2381 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1752 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/17 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 581 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/17 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2016 5170 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/112/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2016 5169 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/111/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 5168 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/110/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 3834 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/101/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno
2016 3833 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno na lata 2016-2020"
2016 3832 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/99/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3831 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/98/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 17 sierpnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3769 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2016 Rady Gminy Chąśno z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3110 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragmenty wsi: Goleńsko, Sierżniki
2016 3109 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Marianka
2016 3008 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Chąśno
2016 3007 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie
2016 3006 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3005 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3004 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Chąśno oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 3003 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/16 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Chąśnie
2016 1291 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/69/2016 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 lutego 2016r. o zmianie uchwały nr XII/53/15 Rady Gminy Chąśno w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chąśno
2016 1290 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/68/2016 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 lutego 2016r. uchylająca uchwałę o zmianie uchwały nr XII/53/15 Rady Gminy Chąśno w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chąśno
2016 1027 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/67/2016 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2016 1026 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/66/2016 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2016 468 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/42/2015 w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno na lata 2015-2019"
2015 5615 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chąśno
2015 5533 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5018 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/55/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5017 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/52/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 5016 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/51/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 5015 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/50/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 5014 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/49/15 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4736 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 września 2015r. w sprawie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno
2015 3801 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2585 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016
2015 2198 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Goleńsko (działki o numerach ewidencyjnych: 504, 505, 506, 507, 508/1)
2015 2197 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragmenty wsi: Goleńsko, Karnków, Mastki, Chąśno
2015 2174 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 1437 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4098 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2014 Rady Gminy Chąśno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 4097 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/214/2014 Rady Gminy Chąśno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 1792 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2014 Rady Gminy Chąśno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1791 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2014 Rady Gminy Chąśno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1430 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2014 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 426 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Chąśno
2013 5337 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 5125 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chąśno
2013 4927 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 4926 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 4564 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Chąśno do korzystania składników mienia komunalnego
2013 4557 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4383 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce
2013 4317 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 4316 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chąśno
2013 3776 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chąśno i jej jednostkom podległym
2013 3473 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Chąśno
2013 3400 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 maja 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Chąśnie
2013 3399 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3277 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/119/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2559 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno
2013 2558 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Chąśnie
2013 2223 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 1406 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1405 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1404 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chąśno
2013 700 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 699 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 145 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Chąśno na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4685 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Chąśno
2012 4337 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 4336 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 4335 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 4334 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Chąśno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 3292 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXI/88/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragmenty wsi: Chąśno, Goleńsko, Przemysłów
2012 3067 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/87/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 września 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016
2012 3066 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/86/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 września 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2012 3065 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/85/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Chąśno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 1350 2012-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Chąśno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2012 1003 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/62/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 815 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/63/2012 Rady Gminy Chąśno z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów
2012 325 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 324 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Chąśno
2011 3931 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/47/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 3932 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/48/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 3933 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 3088 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 2962 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Mastki
2011 2535 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie
2011 2301 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2011 1552 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 825 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych
2011 826 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/13/2011 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych
2011 560 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Chąśno
2010 3578 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Chąśno”
2010 3297 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 3298 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 3299 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2010 3106 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2417 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Chąśnie
2010 1796 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 26 maja 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Chąśnie*
2010 1698 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 1498 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chąśno
2010 1386 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2010 Rady Gminy Chąśno z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 844 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/2010 Rady Gminy Chąśno z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Chąśno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 488 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2010 Rady Gminy Chąśno z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno
2010 487 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/141/2010 Rady Gminy Chąśno z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2010 409 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 408 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/07 Rady Gminy w Chąśnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”
2009 3480 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chąśno - fragmenty wsi: Błędów, Chąśno, Chąśno Drugie, Goleńsko, Karnków, Karsznice Duże, Karsznice Małe, Marianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza Wieś, Przemysłów, Sierżniki, Skowroda, Wyborów
2009 3224 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 3226 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2009 3225 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 3227 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 3228 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 2227 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2009 Rady Gminy Chąśno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chąśno na rok 2009
2009 597 2009-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/99/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego i rzeczowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 598 2009-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/100/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chąśno