Uchwała Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lutomiersk. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/136/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk i Uchwałą Nr XLIV/309/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk, Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje : 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu, o których mowa w ust.1, pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczoną jako załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 

1)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu – stanowiące załącznik nr 4 do uchwały; 

2)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 5 do uchwały. 

4. Przedmiot planu stanowią zagadnienia określone w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)froncie działki – należy przez to rozumieć część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę; 

2)istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć istniejące budynki, obiekty na które zostały wydane decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę); 

3)linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym sposobie zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, ustalone niniejszym planem; 

4)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku z dopuszczeniem zgodnego z obowiązującymi przepisami wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych; 

5)nośniku reklamy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, zawierające powierzchnię przeznaczoną do eksponowania reklamy; 

6)obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

7)planie – należy przez to rozumieć ustalenia i rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały, określone w § 1 uchwały; 

8)powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki lub terenu zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym; 

9)przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za dominujące na danym terenie; 

10)przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu; 

11)przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

12)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, określony w § 1 ust. 2; 

13)szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy podający nazwę firmy znajdującej się w budynku, na którym szyld reklamowy jest zainstalowany; 

14)terenie – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem przeznaczenia oznaczony według zasad określonych w § 3 ust. 3 uchwały; 

15)tymczasowym zagospodarowaniu terenu – należy przez to rozumieć ograniczone w czasie zagospodarowanie terenu dopuszczonego na warunkach określonych w planie; 

16)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

17)usługach – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, z wykluczeniem usług uciążliwych; 

18)usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć wszelką działalność lub obiekty, które mogą powodować zanieczyszczenia środowiska, w tym usługi i obiekty zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny; 

19)utrzymaniu – należy przez to rozumieć zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i jego funkcji, z prawem do konserwacji i remontu; 

20)wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy zabudowy mierzonej od poziomu terenu rodzimego do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia budynku. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1)granica administracyjna gminy; 

2)granica obszaru objętego planem; 

3)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

4)nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5)granice projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”; 

6)granice terenów zalewowych; 

7)rowy melioracyjne; 

8)tereny zmeliorowane; 

9)stanowiska archeologiczne; 

10)strefa obserwacji archeologicznej; 

11)obiekty zabytkowe; 

12)oznaczenia porządkowe – cyfrowe i literowe terenów. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają wyłącznie charakter informacyjny. 

3. Dla każdego terenu ustala się przeznaczenie zapisane w jednej z następujących postaci: 

1)X – jedno przeznaczenie podstawowe; 

2)cyfry arabskie określają numery wyznaczonych terenów na rysunku planu, dla których sformułowano odrębne ustalenia planu. 

§ 4. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów: 

1)MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2)RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

3)ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; 

4)ZL – tereny lasów; 

5)ZLZ – tereny do zalesienia; 

6)R – tereny rolnicze; 

7) – tereny łąk; 

8)WS – tereny wód powierzchniowych; 

9)Układ komunikacyjny, powiązany z systemem infrastruktury technicznej wyznaczają tereny oznaczone symbolami: 

a) KDG – tereny dróg głównych; 

b) KDL – tereny dróg lokalnych; 

c) KDD – tereny dróg dojazdowych; 

d) KDP – tereny ciągów pieszo-jezdnych. 

§ 5. Ustala się tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych: 

1)tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDL, KDD, KDP jako istniejące i projektowane drogi publiczne oraz inwestycje infrastrukturalne. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)dla budynków gospodarczych i garażowych, obowiązuje nakaz zharmonizowania bryły, kolorystyki i materiałów wykończeniowych z budynkiem mieszkalnym; 

2)zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej; 

3)zaleca się stosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych: drewno, kamień, materiały ceramiczne, szkło itp.; 

4)zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków; 

5)lokalizację ogrodzeń frontowych działek zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem, dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niż 2,0 m w głąb działki w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.); 

6)zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przęsłami z prefabrykowanych elementów betonowych; 

7)wysokość ogrodzeń do 1,6 m; 

8)zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu; 

9)przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

10)nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych i istniejących budynków w zakresie ich budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy; 

11)możliwość przebudowy i remontu istniejących obiektów budowlanych, znajdujących się pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi; 

12)nakaz lokalizowania nowej zabudowy i ogrodzeń min. 30 m od granicy lasu; 

13)zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; 

14)zakaz lokalizacji nośników reklamowych i szyldów reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg i przestrzeni publicznych; 

15)dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych na budynkach pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie zajmie więcej niż 10 % powierzchni łącznej wszystkich elewacji danego budynku; 

16)dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, że maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie – 0,12 m² oraz ich łączna powierzchnia na danym budynku nie zajmie więcej niż 1 % powierzchni elewacji budynku, na którym są zlokalizowane; 

17)pozostałe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów oraz w §10 dotyczącym zasad ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 

§ 7. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 

1)dopuszcza się lokalizację budynków na działkach budowlanych w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz jeżeli ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały nie stanowią inaczej; 

2)odległość zabudowy od granicy działki wyznaczonej pod drogę wewnętrzną, nieoznaczonych na rysunku planu min. 5,0 m; 

3)na terenach objętych niniejszym planem obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ; 

4)w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu ustala się, że do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z niniejszym planem, obowiązuje ich wykorzystanie w sposób dotychczasowy; 

5)nakaz zgłoszenia przed wydaniem pozwolenia na budowę do Dowództwa Sił Powietrznych wszystkich obiektów (wież, kominów, masztów, słupów itp.) o wysokości 50,00 m npt i większej w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów; 

6)zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej o wysokości powyżej 6,0 m; 

7)zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii (siłownie wiatrowe, elektrownie wiatrowe); 

8)na terenach uznawanych jako narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (oznaczonych na rysunku planu jako tereny zalewowe) obowiązuje: 

a) zakaz podpiwniczania budynków, 

b) zakaz wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

c) zakaz zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót z wyjątkiem robót związanych z budową i modernizacją wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą; 

9)pozostałe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu zawarte zostały w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 8. Ustala się zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości: 

1)w przypadku istniejących nierównoległych i nieprostopadłych podziałów granic działek do układu drogowego możliwość zachowania dotychczasowego kąta dla nowo powstałych działek; 

2)nowe działki budowlane na terenach podlegających podziałowi powinny mieć powierzchnię i kształt umożliwiający ich prawidłowe zagospodarowanie, zapewnioną dostępność komunikacyjną do każdej działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3)parametry działek budowlanych określone w niniejszej uchwale nie dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek budowlanych, lecz poprawa warunków istniejącego zagospodarowania; 

4)powierzchnie nowych działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów, których wielkość ustalono dla poszczególnych terenów (w części niniejszej uchwały) dopuszczają zmniejszenie tej powierzchni wynikające z istniejących uwarunkowań, jednak nie więcej niż 5 %; 

5)pozostałe ustalenia dotyczące zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości zawarte zostały w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony środowiska oraz ochrony przyrody: 

a) dla działek budowlanych minimalną powierzchnię biologicznie czynną, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, 

b) obowiązek zachowania poziomu hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi dla terenów chronionych akustycznie oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

- MN, RM, ML – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

c) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie może przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych, 

d) dopuszczalny poziom hałasu od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie może przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych, 

e) utrzymanie wszystkich form zieleni urządzonej i naturalnej, w ramach możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni naturalnej, śródpolnej i parkowej, 

f) nakaz przebudowy sieci drenarskiej w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na obszarach zmeliorowanych (oznaczonych na rysunku planu) w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych oraz zapewniających swobodny przepływ wód w dziale drenarskim, zgodnie z projektem uzgodnionym z właściwym zarządcą, 

g) nakaz zachowania istniejących rowów melioracyjnych oznaczonych symbolem graficznym na rysunku planu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych i właściwych warunków odbioru wód powierzchniowych, 

h) zakaz składowania odpadów, czasowe gromadzenie odpadów wytwarzanych na obszarze planu zgodnie z przepisami odrębnymi, 

i) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne lub mogących wymagać sporządzenia takiego raportu w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

2)Na obszarze objętym planem część terenów zlokalizowana jest w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru” zgodnie z rysunkiem planu, dla których obowiązują ustalenia, zakazy i nakazy zgodne z przepisami odrębnymi. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska oraz ochrony przyrody: 

a) zakaz usuwania i niszczenia roślin chroniących brzegi Neru, 

b) zakaz prowadzenia prac wpływających na zmianę stosunków wodnych, 

c) zakaz wykonywania regulacji rzeki oraz usuwania drzew martwych i powalonych za wyjątkiem naniesionych przez fale powodziowe, 

d) zakaz uszkadzania i zanieczyszczenia gleby, 

e) zakaz likwidowania, zasypywania starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych, 

f) zakaz wydobywania torfu oraz innych skał dla celów gospodarczych, 

g) zakaz likwidowania legowisk zwierzęcych oraz tarlisk, 

h) zakaz umieszczania tablic reklamowych. 

§ 10. Ustala się zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1)Obejmuje się ochroną planistyczną obiekty i miejsca wpisane do gminnej ewidencji zabytków o walorach kulturowych oznaczone symbolem graficznym na rysunku planu zgodnie z poniższym wykazem: 

a) Kapliczka przy posesji nr 151, Jerwonice, 

b) Dom nr 11, Jerwonice; 

2)Przedmiotem ochrony, o której mowa w pkt 1 są budynki i miejsca; 

3)Celem ochrony, o której mowa w pkt 1, jest zachowanie walorów architektonicznych i historycznych tych obiektów i miejsc; 

4)W odniesieniu do objętych ochroną obiektów, o których mowa w pkt 1, obowiązują następujące ustalenia: 

a) przed przystąpieniem do sporządzenia projektu prac budowlanych obejmujących obiekt zabytkowy należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o wytyczne konserwatorskie do planowanej inwestycji, 

b) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań przy obiektach zabytkowych i przy zagospodarowaniu otoczenia, m.in. prac związanych z przebudową, rozbudową, remontami, zmianami bryły i elewacji budynków, rozbiórki lub wyburzenia, 

c) w przypadku remontu lub rozbudowy, nadbudowy obiektów, o których mowa w pkt 1, obowiązuje przeprowadzenie prac restauratorskich, rewaloryzacyjnych i konserwatorskich oraz zachowanie formy i detalu architektonicznego obiektu, 

d) zakazuje się zmiany formy elewacji i dachu; 

5)Obejmuje się ochroną stanowiska archeologiczne oznaczone na rys. planu symbolem graficznym zgodnie z wykazem w tabeli: 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Nr stanowiska w miejscowości

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Kultura

Chronologia

Rodzaj stanowiska

1.

Czołczyn

C-3
Czołczyn

66-49

41

pomorska

Ha

ślad osadnictwa

polska

polska

ślad osadnictwa

2.

Czołczyn

Stanowisko archiwalne

66-49

7

prapolska

I i II wczesne średniowiecze

osada

3.

Czołczyn

Stanowisko archiwalne

66-49

6

prapolska

późny okres lateński

osada

4.

Jerwonice

J-4
Jerwonice

66-49

58

-

-

osada

polska

średniowiecze XV w.

osada

5.

Jerwonice

J-6
Jerwonice

66-48

61

-

-

ślad osadnictwa

polska

średniowiecze XV w.

osada

6)W odniesieniu do ww. stanowisk archeologicznych, obowiązują następujące ustalenia: 

a) przed rozpoczęciem inwestycji (kubaturowej, komunikacyjnej, związanej z budową infrastruktury technicznej i ogrodzeń oraz z robotami ziemnymi i niwelacyjnymi oraz nasadzeń ziemnych) obowiązek przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

b) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, przy czym o pozwolenie należy wystąpić nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem badań; 

7)Obejmuje się ochroną strefy ochrony archeologicznej obejmujące obszary istniejących i potencjalnych stanowisk archeologicznych, w których obowiązuje: 

a) przeprowadzenie nadzorów archeologicznych przy wszelkich inwestycjach związanych z robotami ziemnymi i nasadzeniami leśnymi, 

b) uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie nadzorów archeologicznych, przy czym o pozwolenie to należy wystąpić nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji, 

c) wykonanie badań archeologicznych w przypadku ujawnienia nowego stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony archeologicznej, przy czym w takiej sytuacji wszelkie prace budowlane powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, 

d) oznaczenie, zabezpieczenie i powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszystkich nowoodkrytych stanowiskach archeologicznych, 

e) dopuszczalne jest powiększenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu nowych stanowisk i wpisaniu ich do ewidencji zabytków archeologicznych; 

8)Na obszarze stanowisk wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, rolniczej czy leśnej. W przypadku planowania dużych inwestycji celu publicznego, jakiekolwiek działania naruszające strukturę gruntu, należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

9)Na całym obszarze objętym planem, przy realizacji wszystkich inwestycji liniowych (komunikacyjnych i związanych z budową elementów liniowych infrastruktury technicznej) dłuższych niż 20,0 m i szerszych niż 30,0 cm, wymagających prac ziemnych obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych. 

§ 11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1)W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej: 

a) plan dopuszcza budowę i modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2)Ustala się zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z nimi związane należy lokalizować w planowanych i istniejących pasach drogowych, a w przypadku lokalizowania na innych terenach – w sposób podporządkowany określonej w planie funkcji terenu i nie kolidujący z planowaną zabudową, 

b) położenie i parametry techniczne sieci podlegają uszczegółowieniu w projektach budowlanych, 

c) w pasach drogowych sieci infrastruktury technicznej powinny być sytuowane z zachowaniem odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami oraz odległości od charakterystycznych linii pasa drogowego, podlegają uszczegółowieniu w projektach budowlanych, 

d) w pasach drogowych ulic istniejących sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego mogą być, w przypadkach uzasadnionych, sytuowane w sposób inny niż przedstawione na rysunku planu, pod warunkiem wykazania w projekcie budowlanym, że odmienne usytuowanie nie utrudni przewidzianej w planie przebudowy ulicy oraz usytuowania pozostałych sieci, 

e) w przekrojach istniejących i planowanych pasów drogowych (poza jezdniami) należy uwzględnić lokalizację istniejących i planowanych linii kablowych elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz istniejących i planowanych kablowych sieci teletechnicznych nie pokazanych na rysunku planu; parametry, szczegółowy przebieg i lokalizacja sieci określone zostaną w projektach budowlanych, 

f) w pasach drogowych planowanych dróg wewnętrznych nieokreślonych na rysunku planu sieci infrastruktury technicznej lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego należy projektować i budować uwzględniając potrzeby określonej w planie zabudowy oraz potrzeby zabudowy na terenach przyległych nie objętych planem, a wskazanych w studium jako tereny inwestycyjne (potencjalni użytkownicy sieci), 

h) w przypadku konieczności przeprowadzenia tranzytowych sieci infrastruktury technicznej nie pokazanych na rysunku planu wykonanie ich nie będzie sprzeczne z ustaleniami planu pod warunkiem, że ich przebieg nie będzie kolidował z istniejącą i planowana zabudową, 

i) stacje transformatorowe mogą być lokalizowane w granicach planu pod warunkiem nie naruszenia wynikających z niniejszego planu przepisów odrębnych oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich – uszczegółowienie w projekcie budowlanym; 

3)W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się: 

a) zasilanie w wodę z wodociągu z sieci rozdzielczej zlokalizowanej wzdłuż istniejących dróg, 

b) jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy systemu wodociągowego należy przyjąć obowiązujące programy, 

c) budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni, 

d) dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) przy realizacji nowych i przebudowie istniejących ujęć i sieci wodociągowych, w obszarze planu, obowiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w zakresie źródeł zaopatrzenia i sieci hydrantów nadziemnych, 

f) nakaz podłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej po jej wybudowaniu; 

4)W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych, ustala się: 

a) Nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej po jej realizacji, 

b) budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) możliwość stosowania rozwiązań indywidualnych w tym przydomowych oczyszczalni ścieków, do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną, 

d) jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy układu kanalizacji ściekowej należy przyjąć obowiązujące programy, 

e) nakaz podłączania nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu, 

f) zakaz odprowadzania wód opadowych zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciągów kanalizacji deszczowej, do wód otwartych i do gruntu bez uprzedniego podczyszczenia, 

g) nakaz odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, przekraczających swoją ilością chłonność gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej; 

5)W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się: 

a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za pośrednictwem istniejącej i projektowanej sieci, 

b) budowę nowych gazociągów w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci gazowej należy przyjąć obowiązujące programy, 

d) linię ogrodzeń w odległości min. 0,5 m od gazociągu, 

e) szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową; 

6)W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się: 

a) utrzymanie podstawowego źródła zasilania w energię elektryczną, 

b) możliwość budowy nowej sieci elektroenergetycznej, 

c) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii (siłownie wiatrowe, elektrownie wiatrowe), 

d) zasilanie odbiorców w energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i nowoprojektowanych stacji transformatorowych, 

e) budowę oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających dróg, 

f) możliwość przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) budowę nowych stacji transformatorowych w lokalizacji i ilości, które określi wymagane opracowanie branżowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

h) dla stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych zakłada się wymóg zapewnienia niezbędnego dostępu dla ich budowy i eksploatacji, 

i) utrzymanie korytarza wolnego od budynków mieszkalnych i innych o charakterze chronionym określonych w przepisach odrębnych o szerokości po 7,5 m od osi linii napowietrznej 15 kV i jako stref oddziaływania pól elektromagnetycznych, nie dotyczy kablowych linii elektroenergetycznych, 

j) zakaz nasadzeń roślinności wysokiej i zalesienia terenów rolnych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi; 

7)W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się: 

a) zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu ekologicznych nośników energii (prąd elektryczny, gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia odnawialna, wierzba energetyczna, ekogroszek, bądź inne nośniki spalane w urządzeniach o wysokim poziomie czystości emisji); 

8)W zakresie telekomunikacji, ustala się: 

a) obsługę przez dotychczas funkcjonujące automatyczne centrale telefoniczne oraz przez magistralę światłowodową, 

b) budowę sieci telekomunikacyjnej należy realizować w oparciu o warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci, 

c) rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi z dopuszczeniem przebiegu napowietrznych linii telefonicznych poza liniami rozgraniczającymi, 

d) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej o wysokości powyżej 6,0 m; 

9)W zakresie gospodarki odpadami, ustala się; 

a) obsługę zgodnie z gospodarką określoną w Planie Gospodarki Odpadami i z przepisami odrębnymi, 

b) w przypadku powstawania, zwłaszcza w zakładach przemysłowych, odpadów z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny bądź inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź środowiska, obowiązuje czasowe ich przechowywanie w szczelnych pojemnikach na terenie własnej nieruchomości, po czym transportowanie do zakładów przetwórczych, a części nie nadające się do wykorzystania – na miejsca składowania, specjalnie dla tych odpadów wyznaczone zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1)Układ komunikacyjny tworzą drogi główne, lokalne, dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rys. planu symbolami KDG, KDL, KDD, KDP; 

2)Są to drogi istniejące, których trasy zostały wykorzystane w planie oraz projektowane, których przebieg ustalono w niniejszym planie; 

3)W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnych, niezbędnych dla obsługi terenu; 

4)W ramach nowych inwestycji, w granicach terenu lub poza terenem jej realizacji inwestor zobowiązany jest zaprojektować odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów, wynikającą z charakteru funkcjonalno-użytkowego inwestycji i zewnętrznych warunków komunikacyjnych, zgodnie z ustaleniami pkt 10; 

5)Ustanawia się zakaz lokalizowania w pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic nowych obiektów budowlanych nie służących komunikacyjnej funkcji ulicy, innych niż sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego oraz przyłączy do tych sieci sytuowanych z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

6)Rozwiązania wynikające z etapowej realizacji układu komunikacyjnego (ulic, ścieżek rowerowych, przystanków komunikacji zbiorowej) i różniące się od rozwiązań docelowych uznaje się za tymczasowe; 

7)W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się umieszczenie ciągów infrastruktury wspólnego użytku oraz odcinków przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8)Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji, ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

a) obowiązuje lokalizowanie chodników dla pieszych, minimum jednostronnie na terenach zabudowanych, 

b) możliwość lokalizowania obiektów małej architektury, jak: słupy ogłoszeniowe, ławki, elementy dekoracyjne, itp., w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-jezdnych za zgodą zarządcy drogi; 

9)Przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje minimalna szerokość 10 m; 

10)W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych lub postojowych na danej nieruchomości ustala się następujące wielkości: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - minimum 2 stanowiska, wliczając miejsca garażowe, 

b) zabudowa zagrodowa – minimum 2 stanowiska, wliczając miejsca garażowe, 

c) zabudowa rekreacji indywidualnej - minimum 2 stanowiska, wliczając miejsca garażowe, 

d) restauracje i kawiarnie – minimum 10 stanowisk na 100 użytkowników, 

e) biura, urzędy – minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 

f) obiekty handlowe – minimum 2 miejsca postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej, 

g) dla wyżej wymienionych funkcji obowiązuje zapewnienie dodatkowego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, za wyjątkiem pkt 10 lit. a, b, c. 

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe 

 

Obręb geodezyjny: Czołczyn ( zał. 1a, 1b, 1c, 1d) 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14 MN, 15MN, 16MN ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2)przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garaży wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°, 

e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

4)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym wydzielonej działki budowlanej, 

b) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, 

d) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

e) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

f) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

5)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

6)dla terenów 1MN, 2MN dopuszcza się wycinkę z istniejącego drzewostanu tylko pod obiekty budowlane i podjazdy do budynków; 

7)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

8)dla terenów 4MN, 5MN, 12MN, 16MN, objętych projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

9)dla terenów 3MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, znajdujących się na terenie zmeliorowanym, obowiązują ustalenia zawarte w §9; 

10)dla terenu 5MN, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

11)dla terenów 5MN, 6MN, 7MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, objętych strefą obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

12)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD, 02KDD, 

b) obsługę terenu 2MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 02KDD, 04KDD, 

c) obsługę terenu 3MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 03KDD, 

d) obsługę terenu 4MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 04KDD, 05KDD, 06KDD, 

e) obsługę terenu 5MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 05KDD, 06KDD, 07KDD, 

f) obsługę terenu 6MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 07KDD, 08KDD, 

g) obsługę terenu 7MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 08KDD, 

h) obsługę terenu 8MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 

i) obsługę terenu 9MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 10KDD, 

j) obsługę terenu 10MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KDD, 11KDD, 

k) obsługę terenów 11MN, 12MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDL, 12KDD, 

l) obsługę terenów 13MN, 14MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDL, 13KDD, 

m) obsługę terenu 15MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 13KDD, 14KDD, 

n) obsługę terenu 16MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 16KDD, 

o) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

p) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

13)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

14)w terenach 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 8MN, 12MN, 14MN zlokalizowana jest linia energetyczna 15kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

15)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej; 

2)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 7,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°, 

e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

3)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m2, 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

4)dla terenu 5ML dopuszcza się wycinkę z istniejącego drzewostanu tylko pod obiekty budowlane i podjazdy do budynków; 

5)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

6)dla terenów 1ML, 4ML, objętych projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 2; 

7)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenów 1ML, 2ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDD, 

b) obsługę terenu 3ML z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 01KDD, 

c) obsługę terenu 4ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 

d) obsługę terenu 5ML z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 

e) obsługę terenu 6ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 15KDD, 

f) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

g) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

8)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt10; 

9)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa; 

2)przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m, przy czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dla budynków garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, a dla obiektów inwentarskich i gospodarczych max. 3 kondygnacje nadziemne – do 12,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, a dla budynków garażowych i obiektów inwentarskich i gospodarczych kąt pochylenia połaci dachowych od 20° do 40°, 

e) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

f) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

4)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym wydzielonej działki budowlanej, 

b) wysokość zabudowy do 8,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, 

d) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

e) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

5)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 2500 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 30 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

6)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

7)dla terenu 3RM, objętego projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

8)dla terenu 2RM znajdującego się na terenie zmeliorowanym, obowiązują ustalenia zawarte w §9; 

9)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1RM z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 09KDD oraz z drogi KDD zlokalizowanej poza granicami planu, 

b) obsługę terenu 2RM z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 09KDD, 

c) obsługę terenu 3RM z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDG, 

d) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

e) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

10)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

11)w terenach 1RM, 2RM, 3RM zlokalizowana jest linia energetyczna 15kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

12)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2)w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 

a) zakaz lokalizowania budynków za wyjątkiem urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych; 

3)w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia §9; 

4)dla terenów ZL, objętych projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

5)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem planu, 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego; 

6)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZLZ ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zalesienia; 

2)w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 

a) zakaz lokalizowania budynków za wyjątkiem urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych, 

3)w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia §9; 

4)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem planu, 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego; 

5)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – rola; 

2)w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu ustala się: 

a) zakaz zabudowy; 

3)dla terenów R, znajdujących się na terenie zalewowym, obowiązują ustalenia zawarte w §9; 

4)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem planu, 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego; 

5)w terenach R zlokalizowana jest linia energetyczna 15kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

6)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 19. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, następujące warunki funkcjonalno - techniczne: 

 

Lp.

Symbol odcinka drogi oznaczonego na rysunku planu

Droga
publiczna

Klasa drogi

Zarządca drogi

Szerokość w liniach rozgraniczających

Uwagi

1.

01KGD

+

główna

wojewódzka

min.25,0 m

droga istniejąca

2.

01KDL

+

lokalna

powiatowa

min.12,0 m

droga istniejąca

3.

01KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga projektowana

4.

02KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

5.

03KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

6.

04KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

7.

05KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga częściowo istniejąca

8.

06KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

9.

07KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

10.

08KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

11.

09KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

12.

10KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

13.

11KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

14.

12KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10 m

droga istniejąca

15.

13KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

16.

14KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

17.

15KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

18.

16KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

Obręb geodezyjny: Jerwonice (Zał. 2a, 2b, 2c) 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2)przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°, 

e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

4)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym wydzielonej działki budowlanej, 

b) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, 

d) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

e) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

f) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

5)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

6)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

7)dla terenów 1MN, 14MN, objętych projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru” obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

8)dla terenu 14MN, znajdującego się na terenie zmeliorowanym, obowiązują ustalenia zawarte w §9; 

9)dla terenu 1MN, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

10)dla terenów 1MN, 4MN, 7MN, 8MN, 9MN, objętych strefą obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

11)dla terenów 4MN, 6MN, na których znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

12)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 02KDD, 

b) obsługę terenu 2MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDD, 03KDD, 19KDD, 

c) obsługę terenu 3MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02KDD, 03KDD, 04KDD, 

d) obsługę terenu 4MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 

e) obsługę terenu 5MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 04KDD, 05KDD, 06KDD, 

f) obsługę terenu 6MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 05KDD, 

g) obsługę terenu 7MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 07KDD, 

h) obsługę terenu 8MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 07KDD, 08KDD, 

i) obsługa terenu 9MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 08KDD, 

j) obsługa terenu 10MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 

k) obsługa terenu 11MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 18KDD, 

l) obsługa terenu 12MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 20KDD, 21KDD, 

m) obsługa terenu 13MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 20KDD, 21KDD, 

n) obsługa terenu 14MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 24KDD, 

o) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

p) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

13)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

14)w terenach 2MN, 3MN, 5MN, 6MN zlokalizowana jest linia energetyczna 15kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

15)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej; 

2)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 7,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°, 

e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

3)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

4)dla terenów 3ML, 5ML, 7ML, 8ML dopuszcza się wycinkę z istniejącego drzewostanu tylko pod obiekty budowlane i podjazdy do budynków; 

5)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

6)dla terenów 1ML, 2ML, 3ML, objętych projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

7)dla terenu 5ML, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne, obowiązują ustalenia zawarte w § 10; 

8)dla terenów 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, objętych strefą obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

9)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDD, 01KDP, 

b) obsługę terenu 2MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD, 02KDD, 

c) obsługę terenu 3ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDD, 

d) obsługę terenu 4ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 07KDD, 08KDD, 

e) obsługę terenu 5ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 08KDD, 09KDD, 

f) obsługę terenu 6ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 10KDD, 

g) obsługę terenu 7ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 10KDD, 11KDD, 

h) obsługę terenu 8ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDD, 

i) obsługę terenu 9ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KDD, 

j) obsługę terenu 10ML z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 11KDD, 

k) obsługę terenu 11ML z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 22KDD, 23KDD, 

l) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

m) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

10)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

11)w terenie 3ML zlokalizowana jest strefa ograniczonego użytkowania od linii energetycznej 15kV, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

12)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa; 

2)przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m, przy czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dla budynków garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, a dla obiektów inwentarskich i gospodarczych max. 3 kondygnacje nadziemne – do 12,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, a dla budynków garażowych i obiektów inwentarskich i gospodarczych kąt pochylenia połaci dachowych od 20° do 40°, 

e) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

f) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

4)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym wydzielonej działki budowlanej, 

b) wysokość zabudowy do 8,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, 

d) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

e) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

5)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 2500 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 30 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

6)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

7)dla terenu 3RM, objętego strefą obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

8)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1RM z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 

b) obsługę terenu 2RM z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 06KDD, 

c) obsługę terenu 3RM z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL, 

d) obsługę terenu 4RM z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 07KDD, 

e) obsługę terenu 5RM z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 12KDD, 

f) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

g) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

9)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

10)w terenie 1RM zlokalizowana jest linia energetyczna 15kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

11)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2)w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 

a) zakaz lokalizowania budynków za wyjątkiem urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych; 

3)w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia §9; 

4)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem planu, 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego; 

5)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami  ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – łąki; 

2)w zakresie kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu ustala się: 

a) zakaz zabudowy; 

3)dla terenu RŁ, objętego strefą obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia zawarte w §10; 

4)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem planu, 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego; 

5)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe –wody powierzchniowe; 

2)w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 

a) zakaz wpuszczania ścieków i wysypywania odpadów; 

3)w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie ustalenia §9. 

§ 26. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, następujące warunki funkcjonalno - techniczne: 

 

Lp.

Symbol odcinka drogi oznaczonego na rysunku planu

Droga
publiczna

Klasa drogi

Zarządca drogi

Szerokość w liniach rozgraniczających

Uwagi

1.

01KDL

+

lokalna

powiatowa

min.12,0 m

droga istniejąca

2.

01KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

3.

02KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

4.

03KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

5.

04KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

6.

05KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

7.

06KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

8.

07KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

9.

08KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.

droga istniejąca

10.

09KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

11.

10KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

12.

11KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.

droga istniejąca

13.

12KDD

+

dojazdowa

gminna

min.

droga istniejąca

14.

13KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,

droga istniejąca

15.

14KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

16.

15KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

17.

16KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

18.

17KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

19.

18KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

20.

19KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

21.

20KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

22.

21KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

23.

22KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

24.

23KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

25.

24KDD

+

dojazdowa

gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

26.

01KDP

+

ciąg pieszo-jezdny

docelowo gminna

min.5,0 m

droga projektowana

Obręb geodezyjny: Zofiówka (Zał. 3a, 3b) 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2)przeznaczenie uzupełniające – usługi; 

3)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garaży wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°, 

e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

4)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym wydzielonej działki budowlanej, 

b) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

c) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30°do 45°, 

d) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

e) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

f) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

5)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

6)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

7)dla terenu 2MN, objętego projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

8)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1MN z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 03KDD, 

b) obsługę terenu 2MN z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 02 KDD, 03KDD, 

c) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

d) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

9)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

10)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML ustala się: 

1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej; 

2)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60 % powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) wysokość zabudowy do 7,0 m, przy czym max 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, a dla budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako jednokondygnacyjnych – do 5,0 m, 

d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45°; a dla budynków gospodarczych i garażowych od 20° do 40°, 

e) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do brązu, 

f) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej, 

g) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g, h, należy stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 

3)w zakresie warunków łączenia, podziału nieruchomości i parametrów nowo powstałej działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1200 m2 , 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 mb, 

c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°; 

4)w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5)dla terenu 1ML, objętego projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Neru”, obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 2; 

6)w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 

a) obsługę terenu 1ML z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL, 01KDD, 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego, 

c) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12 pkt 9; 

7)w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12 pkt 10; 

8)w terenie 1ML zlokalizowana jest strefa ograniczonego użytkowania od linii energetycznej 15kV, obowiązujące ustalenia zawarte w §11 pkt 6 lit.i; 

9)w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 

§ 29. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, następujące warunki funkcjonalno - techniczne: 

 

Lp.

Symbol odcinka drogi oznaczonego na rysunku planu

Droga
publiczna

Klasa drogi

Zarządca drogi

Szerokość w liniach rozgraniczających

Uwagi

1.

01KDL

+

lokalna

powiatowa

min.

droga istniejąca

2.

01KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga projektowana

3.

02KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

4.

03KDD

+

dojazdowa

docelowo gminna

min.10,0 m

droga istniejąca

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 30. 1. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

2. Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty określa się następująco: 

1)10% – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolami MN; 

2)5% – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową oznaczoną na rysunku planu symbolami RM; 

3)15% – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę rekreacji indywidualnej oznaczoną na rysunku planu symbolami ML; 

4)0% – dla pozostałych terenów; 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk 

Tadeusz Rychlik

 

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik1a.jpg

XLIX-348-10 załącznik 1a przeskalowany 

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik1b.jpg

XLIX-348-10 załącznik 1b przeskalowany 

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik1c.jpg

XLIX-348-10 załącznik 1c przeskalowany 

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik1d.jpg

XLIX-348-10 załącznik 1d przeskalowany 

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik2a.jpg

XLIX-348-10 załącznik 2a przeskalowany 

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik2b.jpg

XLIX-348-10 załącznik 2b przeskalowany 

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik2c.jpg

XLIX-348-10 załącznik 2c przeskalowany 

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik3a.jpg

XLIX-348-10 załącznik 3a przeskalowany 

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik3b.jpg

XLIX-348-10 załącznik 3b przeskalowany 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk, 
wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu 

 

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu
dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do Uchwały Nr XLIX/348/10
z dnia 17 maja 2010 r.

Uwagi

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

16.12.2009

Grzegorz Jałowiecki
ul. Waryńskiego 12/14 m. 51
Łódź 91-075

Wnoszący uwagę nie wyraża zgody na poszerzenie drogi dojazdowej 16KDD znajdującej się w Jerwonicach, przy działce nr 486/11.

486/11

KDD – teren drogi dojazdowej, MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

+

 

+

konieczność zachowania minimalnych parametrów dróg publicznych - uzyskane uzgodnienia

2.

31.12.2009

Hanna, Teodor Jędrzejczak
Antoniew 4 
95-083 Lutomiersk

Sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czołczyn trudno nazwać planem aktualnym, ponieważ nie uwzględnia on obszaru pod zabudowę, na którym istnieją od lat budynki P. Jaskóły. Działka nr 378 jako sąsiadująca powinna mieć obszary przeznaczone pod zabudowę.

378

poza obszarem opracowania planu

+

 

+

poza obszarem opracowania planu

3.

11.01.2010

Monika, Dariusz Wasiak
ul. Białostocka 23/1
93-355 Łódź

Wnoszący uwagę nie wyrażają zgody na poszerzenie drogi oznaczonej w projekcie symbolem 16KDD.

486/30

KDD – teren drogi dojazdowej, MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

+

 

+

konieczność zachowania minimalnych parametrów dróg publicznych - uzyskane uzgodnienia

4.

14.01.2010

Arkadiusz i Marzena Basińscy
ul. Lutomierska 142b m. 24
91-041 Łódź

Wnoszą o niezwłoczne dokonanie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia działek oznaczonych numerami 243/7, 243/8 na działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

243/7, 243/8

ML – teren zabudowy rekreacji indywidualnej

+

 

+

niezgodność ze SUiKZP

5.

22.04.2010

Hanna, Teodor Jędrzejczak
Antoniew 4 
95-083 Lutomiersk

Prośba o zajęcie się sprawą naświetloną pismem z dn. 31.12.2009, dotyczy zabudowy na działce p. Jaskóły, graniczącej z działką wnioskodawcy.

378

poza obszarem opracowania planu

+

 

+

poza obszarem opracowania planu

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk 

Tadeusz Rychlik

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 17 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, sporządzono po analizie wszystkich, obowiązujących w zakresie budżetu gmin, ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i wykonanych na potrzeby planu miejscowego materiałów planistycznych, a w szczególności prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk, należące do zadań własnych gminy, zostały oszacowane w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego i obejmują: 
-    wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, bądź poszerzenie istniejących – 284 375 zł, 
-    budowę nawierzchni jezdni, chodników na drogach gminnych – 12 421 710 zł, 
-    uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, gazową, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć oświetlenia ulicznego – 4 360 228 zł. 

Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych 
w poszczególnych budżetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Omawiane nakłady inwestycyjne równoważone będą w części poprzez wzrost wpływów do budżetu w wyniku realizacji planu. Dochodem gminy, który może zostać wykorzystany na realizację w/w inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, będzie więc również tzw. „renta planistyczna”, płacona na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem w/w planu miejscowego oraz zwiększony podatek od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych. 

Finansowanie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej gminy i będzie określone w wieloletnich planach inwestycyjnych, stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych. 

Zasady finansowania w/w inwestycji odbywać się będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z budżetu gminy zgodnie z uchwałami budżetowymi. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk 

Tadeusz Rychlik